ยอดเงินในบัญชีกองบุญคณะ

ที่มาของเงินคณะ บาท วันเดือนปี 1.ที่มาของเงิ…