ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวม…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓ ยอดรว…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓ รวมย…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวม…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓ ยอดรวมท…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน เมยษยน ปี๒๕๖๓ รวมยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวมท…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓ รวมยอด…