รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ จากปี2558-2562

รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์


รายชื่อผู้ร่วมบุญ1

ลำดับ ชื่อ รายการ เงิน วัน-เดือน-ปี อื่นๆ
1 คุณวิภาดา แบบพิเศษกรรมการ 2063 05/1/59
2 ณิชกุล พงศ์ทิพย์ สุทธิทักษ์ แบบ ชุบทอง 300 22/01/59
ยอดรวม(一共): 2363 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ2
จากสายบุญ พี่แอ๊ด บารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
อ1 2277 25/11/58
อ2
อ3
อ4
อ5
อ6
อ7
อ8
อ9
อ10
อ11
อ12
อ13
อ14
อ15
อ16
อ17
อ18
อ19
อ20
อ21
อ22
อ23
อ24
อ25
อ26
อ27
อ28
อ29
อ30
อ31
อ32
ยอดรวม(一共): 2277 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ3
สายบุญ คุณแก้ว ชินบารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
ช 1 ศักดา 2000 30-10-58
ช 2 มนตรี 52 31-10-58
ช 3 อุทัย สวนกุล 1000 1-11-58
ช 4 สุระชัย เลิศยุทธนาชัย 500 2-11-58
ช 5 วัฒนา ชนะสะแบง 100 3-11-58
ช 6 ศรีลา เหรียญทอง 100  3-11-58
ช 7 ภัทพร รัตนฤทธิกรณ์ 100 3-11-58
ช 8 สันติชัย สุขแก้ว 100 4-11-58
ช 9 กิติวัฒน์ เลียว 800 4-11-58
ช 10 วุฒิพงษ์ ศิลป์ชีวกิจจา 100 4-11-58
ช 11 สุชาย ยังประสิทธิกูล 300 6-11-58
ช 12 ชนันเนตร์ จิรันธร 200  7-11-58
ช 13 คุณศุภชัย บุญมี 100 7-11-58
ช 14 คุณวิลัยพร แซ่อึ้ง 500 9-11-58
ช 15 คุณวิรัชดา ปราบหลอด 200 9-11-58
ช 16 คุณณรงค์ 100 12-11-58
ช 17 เชาว์วัฒน์ 100 13-11-58
ช 18 คุณธนชาติ เปี่ยมพืช 200 14-11-58
ช 19 วันชาติ จิวพัฒนกุล 2000 14-11-58
ช 20 คุณคเชนทร์ ชุ่มเอบ 100 15-11-58
ช 21 คุณรุ่งโรจน์ งามมีฤทธิ์ 100 16-11-58
ช 22 ปิดทองหลังพระ เงินไหว้ครู 105 17-11-58
ช 23 คุณนฤเบศร์ 100 18-11-58
ช 24 คุณวิรัตน์ 54 18-11-58
ช 25 คุณอนุพงศ์ ตันติตวิษา 200 19-11-58
ช 26  ด.ญ.ชญานิศ ตันติตวิษา 100 19-11-58
ช 27 น.ส.อารีย์ โกยดุลย์ 100 19-11-58
ช 28 น.ส.สรัลชนา สงค์ประเสริฐ และนางนนทกานน์ ไชยวินิจ 5120 19-11-58
ช 29 คุณศักดิ์ชัย 500 19-11-58
ช 30 คุณกาญจนา ชีวกนิษฐ์ 500 19-11-58
ช 31 ครอบครัวพิธุพันธ์ 100 19-11-58
ช 32 ด.ช.สรวิชญ์ พิธุพันธ์ 100 19-11-58
ช 33 นางสุปราณี พิธุพันธ์ 100 19-11-58
ยอดรวม(一共): 15831 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ4
สายบุญ คุณแก้ว ชินบารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
ช 34 คุณมาลี นิลศิลป์ 100 19-11-58
ช 35 คุณยุทธชาติ ฉิมกล่อม 300 19-11-58
ช 36 คุณพรชัย ปรางค์จันทน์ 20 20-11-58
ช 37 น.ส.พรรณี-ดุลฤดี พันธ์เสือ 200 20-11-58
ช 38 คุณธนะชาติ กลิ่นอยู่ 100 20-11-58
ช 39 คุณพัฒชรี ตลับทอง 110 20-11-58
ช 40 คุณอริสรา ทบบัณฑิต
ช 41 คุณกัญญภัค สัทธาฉัตรมงคล
ช 42 คุณอลงกรณ์ กองมี 20 20-11-58
ช 43 คุณบุญกอง+บรรดล ปราบหลอด 100 20-11-58
ช 44 คุณจิรัฎชกานต์ ศาตากร และครอบครัว 100 20-11-58
ช 45 คุณสิริวุฒิ บุญธรรม และครอบครัว 20 21-11-58
ช 46  คุณพรพุทธ ชัยศิริ 20 21-11-58
ช 47 คุณแม่เฉลียว มดนาค และครอบครัว 100 21-11-58
ช 48 คุณธนวัฒน์ นามวิลา 300 21-11-58
ช 49 คุณสรายุทธ กลีบรัง 20 21-11-58
ช 50 ครอบครัวอมรเมฆพงษ์ 50 21-11-58
ช 51 นางคุน แซ่อุ้ย 86 21-11-58
ช 52 คุณกิติยา อธิศรีสวัสดิ์กุล 500 22-11-58
ช 53 คุณเลิศ ไชยวินิจ 300 22-11-58
ช 54 คุณกานตญา ไชยวินิจ 300 22-11-58
ช 55 ด.ช.ปาภังกร ไชยวินิจ 200 22-11-58
ช 56 คุณพิมวิไล ใจหยุด 200 22-11-58
ช 57 คุณวานิสสา ไชยวินิจ 500 22-11-58
ช 58 คุณจีรภัทร์ 300 23-11-58
ช 59 นายสมเกียรติ คงมหสันติ 100 23-11-58
ช 60 คุณศิริวรรณ วรภาพ 100 23-11-58
ช 61  คุณปัณณสรณ์ ตีรวัฒน์ณโชติ 1200 23-11-58
ช 62 คุณสมเกียรติ อินทโชติ 300 23-11-58
ช 63 คุณบัลลังก์ อินภิชัย 102 24-11-58
ช 64 คุณสหพร 100 24-11-58
ช 65 คุณชาญกิจ สมประกิจ 200 25-11-58
ช 66 คุณวรวรรณ สุขสงวน 200 25-11-58
ช 67 คุณชาญชัย พิพัฒน์มล 500 25-11-58
ช 68 คุณสาโรจน์ 200 25-11-58
ช 69 คุณอนุศักดิ์ สีสำลี 300 25-11-58
ช 70 คุณพจนา จุลเสวก 100 25-11-58
ช 71 คุณบัณติยา แพลนสัมฤทธิ์ 100 25-11-58
ช 72 คุณปฏิญา แกล้วกล้า 100 25-11-58
ช 73 คุณปุญปภาภรณ์ ตุ่นหนิ้ว 100 25-11-58
ช 74 คุณสลิศา เอกจิตกุล 100 25-11-58
ช 75 คุณชุติมา โศภิษฐพงศธร 500 25-11-58
ยอดรวม(一共): 8248 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ5
สายบุญ คุณแก้ว ชินบารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
ช 76 คุณไพทัศน์ นิลนนท์ 200  25-11-58
ช 77 คุณสุราช อารมคง 100  25-11-58
ช 78 คุณรัฐรินทร์ เที่ยงตรงจิตต์ 100  25-11-58
ช 79 ด.ญ.สิรภัทร ทองศรี 100  25-11-58
ช 80 คุณเสาวนีย์ พยัคฆา 100  25-11-58
ช 81 คุณช่อทิพย์ 100 25-11-58
ช 82 คุณอดิศร คงเมือง 100 25-11-58
ช 83 คุณคุณากร 100  25-11-58
ช 84 คุณบำรุง การสูงเนิน 200  25-11-58
ช 85 คุณจริยา ลักษณะยิ่งยง 100 25-11-58
ช 86 คุณธิดารัตน์ เผื่อนประเสริฐ และครอบครัว 100 25-11-58
ช 87 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม MMTH 320 25-11-58
ช 88 คุณYuruyong 100 26-11-58
ช 89 คุณศักดิ์ 150 26-11-58
ช 90 คุณChamen 100  26-11-58
ช 91 นายชาญวิทย์ รังมาตย์ 100 27-11-58
ช 92 คุณระพิณพงษ์ ชัยสุข 1000 27-11-58
ช 93 คุณฤทธิยา คำทอง 100 27-11-58
ช 94 คุณพงศ์วีรัฐ-ด.ญ.ณารา ภาวสันตานนท์ 200 27-11-58
ช 95 ครอบครัวปิยสิทธิพัฒน์ 20 27-11-58
ช 96 คุณเศรษฐวิชญ์-จักรกฤษณ์-สังกาศ 100 27-11-58
ช 97 คุณณภัชชา-วานิสสา 100 27-11-58
ช 98 คุณสุวิทย์ วาเหลา 100 27-11-58
ช 99 นางกุหลาบ-ภากรณ์ ฉายสินสอน 100 27-11-58
ช 100 นายพีรเดช สาธรและครอบครัว 100 27-11-58
ช 101 นายจักริน บุริมจิตต์ และครอบครัว 20 27-11-58
ช 102 นายโกมิล แสนสมบัติ 60  27-11-58
ช 103 สกุลอำนวยชัยดิลก 200 27-11-58
ช 104 นายชาลีพงษ์ ดลสุข และครอบครัว 100 27-11-58
ช 105 น.ส.สัมฤทธ์ แสนบูชา 20 27-11-58
ช 106 นายไพศาล วิภามณีโรจน์ 20 27-11-58
ช 107 นายวิทูร ศิริเวชฎารักษ์ และครอบครัว 300 28-11-58
ช 108 นายวีรวัฒน์ เจ็ดหุ้น 100 28-11-58
ช 109 นายสนธยา อิ่มจิต และครอบครัว 100 28-11-58
ช 110 นายชาตรี หนูพันธ์ 10 29-11-58
ช 111 นายญาณากร 50 29-11-58
ช 112 นายสุรชัย รักษ์ทอง 40 29-11-58
ช 113 นายวานิช ลุล่วง 100 30-11-58
ช 114 คุณธนกฤษ์ สิริชมชอบกุล 500 1-12-58
ช 115 คุณสมพงษ์ 100 1-12-58
ช 116 คุณสุริยา บุญหลา 100 1-12-58
ช 117 คุณประพันธ์ 100 1-12-58
ยอดรวม(一共): 5810 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ6

สายบุญ คุณแก้ว ชินบารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
ช118 คุณวรวิทย์ แสนโคตร 50 1-12-58
ช119 Mr. Ming Chang 100 2-12-58
ช120 คุณอลงกรณ์ ทองมี และคุณวัฒนา ชนะสะแบง 20 2-12-58
ช121
ช122 ครอบครัวทรงสกุลเกียรติ 2000 2-12-58
ช123
ช124
ช125
ช126 นายอังคาร 100 2-12-58
ช127 นายวิโรจน์ สุรดินทร์กูร 100 3-12-58
ช128 คุณพลากรณ์ พลึกรุ่งโรจน์ 40 3-12-58
ช129 นายประมาณ 100 3-12-58
ช130 นายเกรียงศักดิ์ เชี่ยวชาญประพันธ์ 100 3-12-58
ช131 นายปฏิภาณ ปินตา และครอบครัว 400 3-12-58
ช132 (ถวายเป็นกุศลแด่) พี่หนูน้อย 2000 4-12-58
ช133 พี่เขียม (นวะเศรษฐี) 500 4-12-58
ช134 คุณดวงใจ สวมสูง 60 6-12-58
ช135 คุณนคร ทองประไพพักตร์ 100 6-12-58
ช136 คุณโพชสิทธิ์ อู๋ไพจิตร และครอบครัว 100 6-12-58
ช137 คุณชาญวิทย์ และคณะ 350 8-12-58
ช138 นายสุนทร โชคเฉลิม และครอบครัว 120 11-12-58
ช139 คุณณัชณ์ณภัส 100 11-12-58
ช140 คุณกานติมา บวงสังข์ 20 11-12-58
ช141 คุณอริยธัช แก้วเกาะสะบ้า 100 12-12-58
ช142 คุณบริพัตร เดชณรงค์ 20 12-12-58
ช143 คุณฉลองชัย อึ้งแสงภากรณ์ 100 12-12-58
ช144 คุณศุจิตรา มีมุ่งธรรม 21 12-12-58
ช145 คุณสิทธิศักดิ์ 100 13-12-58
ช146 คุณเดือน สุขวิจิตร 100 13-12-58
ช147 คุณณัฐพงษ์ 50 14-12-58
ช148 คุณสมยศ สาครขันธ์ (สาวยาคลูย์) 100 15-12-58
ช149 คุณศุภากร วงศ์คำ และคุณปัญชาภา จันทร์หอม 200 15-12-58
ช150 คุณรัฐกาณ เฉวียงวาศ 200 15-12-58
ช151 คุณแม่สมปอง สมุทรรัตน์ 200 15-12-58
ช152 คุณจินดา สมุทรรัตน์ 200 15-12-58
ช153 พระโสภณ สุรปัญโญ 1000 15-12-58
ยอดรวม(一共): 8751 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ7
สายบุญ คุณแก้ว ชินบารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
ช154 คุณเก่งศักดิ์ รื่นเจริญ 100 20-12-58
ช155 คุณศรศิลป์ จ้าวชีวิต 100 22-12-58
ช156 คุณประภาส ศรีพา 200 23-12-58
ช157 ด.ญ.อภิญญา ไชยวินิจ 100 25-12-58
ช158 คุณภัทพร วิมานฤทธ์กรณ์ 100 26-12-58
ช159 คุณเกรียงศักดิ์ จีนวั่น 150 27-12-58
ช160 คุณบัญชา แสงชัย 100 28-12-58
ช161 คุณธนาพงศ์ ก๋าจารี 100 28-12-58
ช162 คุณธวัชชัย ก๋าจารี 100 28-12-58
ช163 คุณอนุรักษ์ สิเนียม 100 29-12-58
ช164 คุณวินัย เพ็ชร์ดี 100 30-12-58
ช165 คุณกิตติศักดิ์ 100 30-12-58
ช166 คุณกรวรรณ ไชยวินิจ 100 31-12-58
ช167 นายจรัญ บุญทัน 100 2-1-59
ช168 พระชาญวุฒิ จ.สุโขทัย 100 3-1-59
ช169 นายฉัตรชัย 100 4-1-59
ช170 กัญญมา 100  5-1-59
ช171 ศูนย์พระเครื่องชินบารมี สาขาโลตัสบางกะปิ 1,905.50 6-1-59
ช172 คุณเนาวรัตน์ ปาลศรี 50 14-1-59
ช173 คุณคณิตรา + KIN 20 14-1-59
ช174 คุณรุ่งโรจน์ 50 15-1-59
ช175 คุณแม่ สมพงษ์ สายบุญมาและบุตร 175 12/01/60 21:06
ช176 คุณนนทกานน์ 100 17-1-59
ช177 คุณวิไลศรี 50 18-1-59
ช178 คุณเอี่ยม 80 19-1-59
ช179 คุณกัญญุมา 100 20-1-59
ช180 คุณศัลยวริษฐ์ 200 21-1-59
ช181 คุณวิโรจน์ ลีลาบัณฑิต 100 22-1-59
ช182 คุณอภิญญา 120 24-1-59
ช183 375
ช184
ช185
ยอดรวม(一共): 5175.5 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ8
ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์
สายบุญ คุณแก้ว ชินบารมี
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
ช186 7720
ช187
ช188
ช189
ช190
ช191
ช192
ช193
ช194
ช195
ช196
ช197
ช198
ช199
ช200
ช201
ช202
ช203
ช204
ช205
ช206
ยอดรวม(一共): 7720 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ9
สายบุญ สิน นิพพานะ
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน/บาท วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额/泰铢 日期 其他
1 秦师兄 สิน นิพพานะ 30000 29-10-58
7 คุณแก้ว ชินบารมี 10000 29-10-58
2 บัญชี คณะบูชาคุณพระรัตนตรัย 泰国感恩佛法僧善团 30000 29-10-58
3 Bua Norrisประทุมรัตน์ บัว นอรีส 500 29-10-58
4 บ้านเหม่ง 4000 29-10-58
บ้านอีฟ 200 29-10-58
5 xxx207002x 100 29-10-58
6 Naphit Jip Promphimpa 100 30-10-58
8 Vandee Kongsuk 500 30-10-58
9 TheMom Momom 200 30-10-58
10 Nantawat Ducky At 500 30-10-58
11 คุณพล 200 30-10-58
12 崔颖璐 50 4-11-58
13 คุณยุ้ย 100 31-10-58
14 ชิดาวัลย์ สมุจจัยมณีและครอบครัว 500 31-10-58
15 เฮียจั๊ว พุทธมงคลโลหะกิจ 5000 1-11-58
16 兔牙程 100 31-10-58
17 德印法师 500 31-10-58
18 李东霖 100 31-10-58
19 季** 250 31-10-58
20 郭教授 100 31-10-58
21 xxx299341x 100 1-11-58
22 黄荣 50 1-11-58
23 黄朝星 1000 2-11-58
24 曹萍 1000 2-11-58
25 Supidcha Tidakon 270 2-11-58
26 守坤 45 2-11-58
27 马燕伟 50 2-11-58
28 夏圆圆 300 2-11-58
29 肖佩珊 500 2-11-58
30 蒋伟民  管英俊  蒋婷婷 3000 3-11-58
31 李响 刘明明 250 3-11-58
32 Thammachart Naja 108 4-11-58
33 Dara Krajokpap 200 5-11-58
34 Somrak Namsingha 109 5-11-58
35 เจฎษฎา 3000 6-11-58
36 XXX228590X 100 6-11-58
37 ณฐวุฒิ ลายมืองาม 199 6-11-58
38 อรทัย เขินกลาง 500 7-11-58
39 ร้อยโท ปราการ คนเที่ยง 500 7-11-58
40 คุณบลู เบอร์รี 500 7-11-58
41 อภิรดี อังคเศกวินัย 500 10-11-58
42 พีรเมธ นาวารัตน์ 500 10-11-58
43 Onnarin Sopitakraisit 500 11-11-58
44 ศัญชนี มุกขุนทด 100 11-11-58
45 พิมรตรี 200 11-11-58
46 นิตยา บุญขุนยัง 80 10-11-58
47 Ann Saloและเพื่อน 1350 12-11-58
48 X212050X 50 13-11-58
ยอดรวม(一共): 98061 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ10
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน/บาท วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额/泰铢 日期 其他
49 张晓熙 2500 17/11/58
50 Tae Kanthorn 100 18/11/58
51 กายคตา เนย์ 300 19/11/58
52 คุณนางพญา ปรกโพธิ์ 100 19/11/58
53 闫凝儿 500 19/11/58
54 (ไม่มีข้อมูล) 100 22/11/58
55 คุณต้อง คิชฌกูฏ 100 22/11/58
56 พี่รุ่ง ร้านชนะภัย ท่าพระจันทร์ และลูกค้าทั้งหลาย 7430 23/11/58
57 黄文轩 150
58 ​黎海燕 150
59 杜国群 150 24/11/58
60 ​黄沛荣 150
61 ​杜国余 150
62 赵晓 940 24/11/58
63 符之利 500
64 符淑娟 500
65 符传新 500 24/11/58
66 符丹丹 500
67 符方耀 500
68 蒋伟民 1000
69 管英俊 1000 24/11/58
70 蒋婷婷 1000
71 วีระชัยและเพื่อนๆ 4850 24/11/58
72 黄健峰 700 24/11/58
73 黄祝英 500 24/11/58
74 谢秋玉 1020 24/11/58
75 พี่ปอนด์ 500 24/11/58
76 季** 100 24/11/58
77 季** 100
78 杨* 100
79 คุณแม่จันทร์ 5000 26/11/58
80 คุณฐาปนีย์ 140 26/11/58
81 คุณสนั่น 100 26/11/59
82 คุณkitti 1000 28/11/58
83 คุณzoimuay puntharikanon 60 30/11/58
84 คุณสุขเจริญ 100 30/11/58
85 คุณแปรนราช 200 30/11/58
86 คุณเจนนี่ 200 1/12/58
87 คุณติ๊ก น้อง เพชรพลอย 100 1/12/58
88 คุณแก้ว ศูนย์พระเครื่อง ชินบารมี 200 1/12/58
89 คุณสมมุติ 100 2/12/58
95 ตั๊ก 580 3/12/58
96 น้องพยาบาล 100 3/12/58
97 น้องนุ้ย 100 4/12/58
98 นฤมล ผลมี 300 4/12/58
99 (ไม่มีข้อมูล) 25 5/12/58
100 (ไม่มีข้อมูล) 100 5/12/58
ยอดรวม(一共): 34595 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ11
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน/บาท วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额/泰铢 日期 其他
101 Oagya Ram Srihadesho 500 17/12/58
102 Q Pisanu Plus 100 17/12/58
103 Vipada Choksangiem 500 19/12/58
104 (ไม่มีข้อมูล) 220 20/12/58
105 (ไม่มีข้อมูล) 1000 21/12/58
106 พี่แก้วคุณจิรายุส 2000 21/12/58
107 ณฐปกรพรรษ ธีระภัทรธนานนท์ 1000 21/12/58
108 พุทธบารมี๛ พลังจักรพรรดิเปิดโลก๛ 200 29/12/58
109 กุลปราการ นันทิกานต์ 200 29/12/58
110 小翠 25000 29-12/58
111 คุณแขก ดีไซน์ ร้านเสริมสวย 4160 30/12/58
112 Sheep Junior 100 01/01/59
113 คุณเพียงสมมติ 50 10/12/58
114 (ไม่มีข้อมูล) 100 16/12/58
115 คุณสมถวิล คำแก้ว 300 03/01/59
116 (ไม่มีข้อมูล) 234 04/01/59
117 Khajonsak Yolsuriyan 300 05/01/59
118 (ไม่มีข้อมูล) 180 05/01/59
119 Vipada Choksangiem 500 05/01/59
120 คุณศลายุทธ ดอนปัดสา 100 11/01/59
121 คุณรุ่งนภา ปสนคำ 100 16/01/59
122 Den Thepprasith Jomtien 1000 20/01/59
123 Sittisak Nilkhamheang 999 20/01/59
124 Kankamikaze Kamikaze 200 20/01/59
125 (ไม่มีข้อมูล) 200 20/01/59
126 Thanwarat Huangsaithong 500 20/01/59
127 BoeJula Pha 100 20/01/59
128 หงษ์ขาว ว่างเปล่า 500 20/01/59
129 คุณย่า น้องภูมิ 200 20/01/59
130 (ไม่มีข้อมูล) 100 20/01/59
131 (ไม่มีข้อมูล) 15.92 20/01/59
132 (ไม่มีข้อมูล) 100 20/01/59
133 Shong Boon 120 20/01/59
134 (ไม่มีข้อมูล) 20 21/01/59
135 (ไม่มีข้อมูล) 160 21/01/59
136 (ไม่มีข้อมูล) 100 21/01/59
137 (ไม่มีข้อมูล) 50 21/01/59
138 (ไม่มีข้อมูล) 10 21/01/59
139 (ไม่มีข้อมูล) 10 21/01/59
140 Kiattisak Sittirach 250 21/01/59
141 (ไม่มีข้อมูล) 59 21/01/59
142 (ไม่มีข้อมูล) 10.55 21/01/59
143  Chatchai Ranchuart Pornrungruengkul 100 22/01/59
144 Narin Akarachotikavanith 40 22/01/59
145 (ไม่มีข้อมูล) 199 22/01/59
146 (ไม่มีข้อมูล) 20 22/01/59
147 (ไม่มีข้อมูล) 111 22/01/59
ยอดรวม(一共): 42018.47 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ12
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน/บาท วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额/泰铢 日期 其他
148 KasemTHL 222 22/01/59
149 ลายลม ห่มฟ้า 100 22/01/59
150 (ไม่มีข้อมูล) 2100 22/01/59
151 (ไม่มีข้อมูล) 30 23/1/59
152 (ไม่มีข้อมูล) 800 23/01/59
153 (ไม่มีข้อมูล) 20 23/01/59
154 (ไม่มีข้อมูล) 10 23/01/59
155 ณัฐฐ์ฐนนท์ เพชรทอง 100 24/01/59
156 Sarawatana Luecha 109 24/01/59
157 หมูปิ้งนมสด ชาละวัน สาขาลำพูน 100 24/01/59
158 (ไม่มีข้อมูล) 1000 25/01/59
159 คุณอี๊ด (จากไลน์) 100 25/01/59
160 (ไม่มีข้อมูล) 200 25/01/59
161 ก็ชีวิต คนมันเซอร์อะ 2700 25/01/59
162 ก้อยจุฬามณี นาคราช 1000 25/01/59
163 Prasert Kittikaiwan 100 26/01/59
164 (ไม่มีข้อมูล) 400 26/01/59
165 Sukanya Peethong 200 26/01/59
166 Mai somsamai (จากไลน์) 300 27/01/59
167 Nantawat Ducky At 500 27/01/59
168 แจ๊ด มุมห้อง 109 27/01/59
169 x283670x 15 28/01/59
170 x263866x 100 29/01/59
171 x230204x 100 29/01/59
172 จารุดา โภคศิริ 1000 29/01/59
173 นก ต้นราชบุรี 1000 29/01/59
174 x283670x 4 30/01/59
175 Chao Man 200 30/01/59
176 x283670x 8 31/01/59
177 ระเอียด ประสิทธิ์พันธ์ 250.99 31/01/59
178 x283670x 20 31/01/59
179  x275723x 20 31/01/59
180 ธนกฤต (จากไลน์) 300 01/02/59
181 ธนกฤต ทับมั่น 500 01/02/59
182 (ไม่มีข้อมูล) 500 01/02/59
183 นาย ธันย์ปพัชร เมธาชัยกรณ์ และครอบครัว 100 01/02/59
184 (ไม่มีข้อมูล) 200 01/02/59
185 小翠 5000 01/02/59
186 x283670x 12 02/01/59
187 บูรัญชนา สุรชตวงศ์ 1000 02/02/59
188 x283670x 22 02/02/59
189 x280459x 100 03/02/59
190 x291662x 100 03/02/59
191 x205972x 20 03/02/59
192 (ไม่มีข้อมูล) 100 03/02/59
193 x205321x 100 03/02/59
194 Tan Tararinและเพื่อนๆ 3800 03/02/59
ยอดรวม(一共): 24771.99 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ13
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน/บาท วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额/泰铢 日期 其他
195 x238030x 800 04/02/59
196 (ไม่มีข้อมูล) 99.99 04/02/59
197 ท่านคิว 600 04/02/59
198 Kwinpat Thongpae 200 04/02/59
199 x283670x 64 04/02/59
200 (ไม่มีข้อมูล) 100 05/02/59
201 x211815x 10 05/02/59
202 (ไม่มีข้อมูล) 50 05/02/59
203 (ไม่มีข้อมูล) 10 05/02/59
204 (ไม่มีข้อมูล) 200 05/02/59
205 น้ำทิพย์ นาเชียงใต้ 150 05/02/59
206 (ไม่มีข้อมูล) 500 05/02/59
207 พี่ จา พนม 10100 05/02/59
208 Cheerawat Poottha 200 05/02/59
209 (ไม่มีข้อมูล) 50 06/02/59
210 x283670x 9 06/02/59
211 อย่ามัวรื่นเริง ตะวันใกล้อัสดง 500 06/02/59
212 นายปกรณ์เกียรติ ดำดงพร้อมครอบครัวและคณะ 100 07/02/59
213 x352040x 40 07/02/59
214 x352040x 43 07/02/59
215 (ไม่มีข้อมูล) 150 08/02/59
216 (ไม่มีข้อมูล) 30 08/02/59
217 (ไม่มีข้อมูล) 200 08/02/59
218 (ไม่มีข้อมูล) 100 11/02/59
219 (ไม่มีข้อมูล) 19 12/02/59
220 (ไม่มีข้อมูล) 200 14/02/59
221 x283670x 34 14/02/59
222 (ไม่มีข้อมูล) 335.5 18/02/59
223 x294344x 300 18/02/59
224 โชคชัย เพ็งสกุลและคณะ 4200 19/02/59
225 X277950X 200 19/02/59
226 (ไม่มีข้อมูล) 100 20/02/59
227 唐琛 1000 21/02/59
228 cheng xi ke 250 21/02/59
229 黄朝星 1000 21/02/59
230 x283670x 26 21/02/59
231 x290171x 394 22/02/59
232 คุณ สายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์ 259 22/02/59
233 Ben Bka 300 23/02/59
234 x283670X 26 24/02/59
235 09262404xx 100.16 25/02/59
236 (ไม่มีข้อมูล) 100 26/02/59
237 x227134x 50 27/02/59
238 x216502x 16 27/02/59
239 x196863x 16 27/02/59
240 x260263x 16 27/02/59
241 x223300x 16 27/02/59
ยอดรวม(一共): 23263.65 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ14
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
242 x217010x (NA Eternally) 2000 27/02/59
243 x220587x (ธรรมะ ชื่นชอบ) 100 27/02/59
244 x283670x 18 28/02/59 29/02/59
245 x212450x 50 28/02/59
246 x229295x 16 29/02/59
247 (ไม่มีข้อมูล) 50 29/02/59
248 x283670x 22 01/03/59 02/03/59
249 x248155x นาย ธันย์ปพัชร เมธาชัยกรณ์ และครอบครัว 50 01/03/59
250 小翠 1500 02/03/59
251 x283670x 16 03/03/59 04/03/59
252 (ไม่มีข้อมูล) 10 03/03/59
253 x207818x 500 04/03/59
254 สายบุญอาจารย์นัญและเพื่อนๆ (ลูกค้าชินบารมี) 9917 19/02/59
255 x283670x 10 04/03/59
256 ธันย์ปพัชร เมธาชัยกรณ์ 100 05/03/59
257 x283670x 15 05/03/59
258 x260263x 16 05/03/59
259 (ไม่มีข้อมูล) 100 06/03/59
260 x292403x 99 07/03/59
261 x250593x 16 07/03/59
262 x207164x 16 07/03/59
263 x203837x 80 07/03/59
264 x241632x 16 08/03/59
265 x342714x 92 08/03/59
266 x283670x 37 08/03/59
267 (ไม่มีข้อมูล) 50 10/03/59
268 ธันย์ปพัชร เมธาชัยกรณ์ 375 10/03/59
269 (ไม่มีข้อมูล) 500 14/03/59
270 เพื่อนๆจากคณะศรีเพชรรัตน์ 420 12/03/59
271 x283670x 10 14/03/59
272 Noo Nang Noo Nang 300 15/03/59
273 Chaiwat (จากไลน์) 500 16/03/59
274 X283670X 10 16/03/59
275 (ไม่มีข้อมูล) 50 18/03/59
276 X232462X 500 18/03/59
277 (ไม่มีข้อมูล) 200 19/03/59
278 x283670x 6 20/03/59
279 x282297x 100 21/03/59
280 รินทร์์ธนัน นารานันทิพัฒน์ 980 21/03/59
281 (ไม่มีข้อมูล) 100 21/03/59
282 x283670x 16 27/03/59
283 x213205x 20 25/03/59
284 x208298x 9 26/03/59
285 x276561x 35 26/03/59
286 x832432x 15 26/03/59
287 x209580x 22 26/03/59
288 x222834x 25 26/03/59
ยอดรวม(一共): 19089 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ15
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
289 x223342x 10 26/03/59
290 x146804x 111 26/03/59
291 x205972x 20 27/03/59
292 (ไม่มีข้อมูล) 100 27/03/59
293 (ไม่มีข้อมูล) 6 29/03/59
294 x283670x 12 01/04/59
295 (ไม่มีข้อมูล) 10 29/03/59
296 x160115x 200 29/03/59
297 x213154x 20 29/03/59
298 (ไม่มีข้อมูล) 300 30/03/59
299 x243878x 30 30/03/59
300 (ไม่มีข้อมูล) 40 31/03/59
301 (ไม่มีข้อมูล) 100 31/03/59
302 x283670x 148 15/04/59
303 x247875x 5 01/04/59
304 (ไม่มีข้อมูล) 100 03/04/59
305 (ไม่มีข้อมูล) 20 03/04/59
306 x248155x 20 05/04/59
307 (ไม่มีข้อมูล) 100 11/04/59
308 x275723x 5 13/04/59
309 Fer Nan Do 100 15/04/59
310 x283670x 76 15/04/59
311 (ไม่มีข้อมูล) 100 18/04/59
312 x294597x 100 18/04/59
313 Tle Limpiriyapanin 400 19/04/59
314 小翠 250 23/04/59
315 吉祥小雨 395 23/04/59
316 Watchira Chaimongkol 100 23/04/59
317 x283670x 16 25/04/59
318 (ไม่มีข้อมูล) 3000 25/04/59
319 吉祥小雨 325 29/04/59
320 Jae Yee 100 26/04/59
321 x243878x 30 27/04/59
322 x205321x 200 30/04/59
323 孙淑梅 刘小笨 余波 侯洁 余思晨 余波 侯洁 314 29/04/59
324 小翠 500 1/5/59
325 x205630x 200 1/5/59
326 ทศพล 500 3/5/59
327 (ไม่มีข้อมูล) 10 4/5/59
328 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 10/5/59
329 x209580x 32 10/5/59
330 x283670x 22 18/5/59
331 (ไม่มีข้อมูล) 500 14/5/59
332 (ไม่มีข้อมูล) 580 14/5/59
333 余波 候结 可乐 85 10/5/59
334 李薇 顿杰 1000 11/5/59
335 李莎莎 100 12/5/59
ยอดรวม(一共): 10892 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ16
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
336 chengxike 100 11/5/59
337 里梦妮 500 18/5/59
338 Oagya Ram Srihadesho 200 20/5/59
339 ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด 100 23/5/59
340 (ไม่มีข้อมูล) 100 23/5/59
341 Paul Surapanpichit​ 100 26/5/59
342 小翠 500 26/5/59
343 x865018x 20 26/5/59
344 nirut (เพื่อนทางไลน์) 250 27/5/59
345 Torn Hongwiangjan 100 29/5/59
346 x283670x 40 02/6/59
347 (ไม่มีข้อมูล) 100 04/6/59
348 สายบุญอาจารย์นัญและเพื่อนๆ (ลูกค้าชินบารมี) 4720 13/6/59
349 x283670x 14 19/6/59
350 秦师兄 สิน นิพพานะ 1000 19/6/59
351 x217643x 100 19/6/59
352 เรียกข้าว่า อินทกะเทวบุตร 300 19/6/59
353 x252376x 200 19/6/59
354 (ไม่มีข้อมูล) 100 19/6/59
355 x283670x 2 20/6/59
356 (ไม่มีข้อมูล) 10 20/6/59
357 (ไม่มีข้อมูล) 50 20/6/59
358 Darunee Nok Artvatin 500 20/6/59
359 佩佩 500 21/6/59
360 Tim Sureenart 1800 21/6/59
361 x283670x 4 23/6/59
362 x220234x 100 28/6/59
363 (ไม่มีข้อมูล) 50 29/6/59
364 小翠 500 30/6/59
365 Nhattkharnet Phithiphattarachiramet 100 30/6/59
366 x283670x 4 1/6/59
367 佩佩 500 2/6/59
368 x283670x 46 02/07/59
369 (ไม่มีข้อมูล) 10 05/07/59
370 (ไม่มีข้อมูล) 20 05/07/59
371 Q Pisanu Plus 100 11/07/59
372 Jasmine Won 100 12/07/59
373 x283670x 24 16/07/59
374 x231005x 50 16/07/59
375 Meechai Charoen 500 18/07/59
376 程昔棵 100 18/7/59
377 马小琥 20 18/7/59
378 田格溪 1000 18/7/59
379 x283670x 12 19/07/59
380 Surashthawongse Burunshana 1000 19/07/59
381 佩佩 500 21/07/59
382 lp keng in 250 21/07/59
ยอดรวม(一共): 16396 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ17
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
383 辛宜霖 250 21/07/59
384 于浩 250 21/07/59
385 王素华 250 21/07/59
386 herdashani naveen kumar 250 21/07/59
387 于淼 250 21/07/59
388 小翠 750 21/07/59
389 x232317x 200 21/07/59
390 (ไม่มีข้อมูล) 150 22/07/59
391 ดวงรัตน์ พนาวาส 200 22/07/59
392 Abhidol Bint Meekhapan U-dhumbhorn 100 22/07/59
393 陈智 100 23/07/59
394 冼达媚 100 23/07/59
395 陈梓童 100 23/07/59
396 x283670x x275723x 27 23/07/59
397 (ไม่มีข้อมูล) 100 01/08/59
398 Sawitta Rattanarong 108 02/08/59
399 佩佩 500 02/08/59
400 x220587x 100 03/08/59
401 x283670x 137 01/12/59/06:43
402 x248155x 78 03/09/59/13:23
403 S’milePloy ScRt 100 03/08/59
404 (ไม่มีข้อมูล) 100 05/08/59
405 กรองกาญจน์ สุวรรณวงศ์ 100 07/08/59
406 Note Wittaya 500 12/08/59 รับพระ
407 นาย สิทธิชัย โพธิ์งาม 200 13/08/59
408 x220647x 111.11 15/08/59
409 x267671x 62 10/09/5908:03
410 (ไม่มีข้อมูล) 500 25/08/59
411 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 25/08/59
412 小翠 500 2/09/59 17:31
413 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 6/09/59
414 จากเพื่อนทางline 200 14/09/59 06:54
415 x224005x 25 16/09/59 12:22
416 Kookku Suphannarang 100 16/09/59 19:14
417 พี่ที่เจอในงานหล่อพระ12ไร่ 200 20/09/59
418 小翠 500 20/09/59
419 x248083x 100 21/09/59 20:48
420 ตู้บริจาค จากร้าน 6010 23/09/59
421 สายบุญอาจารย์นัญและเพื่อนๆ (ลูกค้าชินบารมี) 4673 23/09/59
422 นาย สิทธิชัย โพธิ์งาม 320 27/09/59 11:30
423 Paitoon Promsena 300 2/10/59
424 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 2/11/59
425 Thananpanakorn Sirisuwan 100 2/11/59 19:19
426 สายบุญอาจารย์นัญและเพื่อนๆ (ลูกค้าชินบารมี) 4600 2/11/59
427 Thananpanakorn Sirisuwan 500 2/11/59 23:19
428 x248155x 20 3/11/59 12:48
429 สุภาพ ปิ่นมงคล 100 4/11/59 06:21
ยอดรวม(一共): 25421.11 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ18
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
430 หนูแดง จอมมะฬา 1050 11/59 16:57 รับพระผงที่ระลึก
431 x899315x 10 06/11/59 16:03
432 Abhidol Bint Meekhapan U-dhumbhorn 1000 11/11/59 21:58 รับพระรายการที่1
433 ข้า ราชการ 1000 13/11/59 20:30 รับพระรายการที่2
434 Siriphoj Sukphisarn 1000.04 14/11/59 08:35 รับพระรายการที่3
435 Apishet SA 100 16/11/59 10:19 รับพระผงที่ระลึก
436 Sawitta Rattanarong 1000 16/11/59 17:43 รับพระรายการที่5
437 Q Pisanu Plus และเพื่อน 200 17/11/59
438 Wathana Sanan 1200 18/11/59 20:25 รับพระรายการที่9
439 ไม่คอยวาดสนา ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 1000 19/11/59 08:07 รับพระรายการที่8
440 กุ๊กกิ๊ก 300 20/11/59 11:12
441 Jinnapat Pothi-ah 1000 21/11/59 18:53 รับพระรายการที่16
442 สุกัญญา ลูกพ่อพระกาฬ หลานพระนารายณ์ 3200 21/11/59 21:59 รับพระรายการที่6/10
443 (ไม่มีข้อมูล) 108 26/11/59 15:00
444 小翠 500 01/12/59
445 (ไม่มีข้อมูล) 350 06/12/59 15:07
446 A’meZon ScRt 100 07/12/59 08:05
447 พระจารุ 2000 07/12/59 08:05
448 x201165x 100 08/12/59 07:31
449 x148986x 50 08/12/59 10:48
450 Pattarachot Yingyong 20 08/12/59 13:31
451 x228590x 100 09/12/59 17:36
452 (ไม่มีข้อมูล) 20 09/12/59 19:43
453 (ไม่มีข้อมูล) 100 10/12/59 10:59
454 (ไม่มีข้อมูล) 100 11/12/59 13:28
455 Tui Piyawan Chatwong 100 19/12/59 13:14
456 คน ปอน ปอน 150 19/12/59 19:41 รับพระ ส่งแล้ว
457 ต้อง คิชฌกูฏ 300 20/12/59 11:48
458 รวม 52 20/12/59 12:48-02/01/60  08:12
459 กุ๊กกิ๊ก 120 21/12/59 14:20
460 ฐิติอชัญ คงสมนาม 1600 30/12/59/ 10:58
461 (ไม่มีข้อมูล) 199 31/12/59 07:27
462 Torn Hongwiangjan 100 01/01/60 19:38
463 somphak chatasiri 500 04/01/60 12:45
464 小翠 2000 04/04/60 20:07
465 (ไม่มีข้อมูล) 100 10/01/60 16:36
466 นายธันยาพล และเพื่อนๆ 1100 10/01/60
467  ตู้ทำบุญจาก ศูนย์พระเครื่องชินบารมี 2750 10/01/60
468 x356518x 250 10/01/60 18:03
469 (รวม) 145 10/01/60 19:00-11/01/60 23:13
470 (ไม่มีข้อมูล) 200 10/01/60/22:31
471 x214204x 100 11/01/60/09:55
472 หอมหวล กลิ่นไอดิน 100 11/01/60 10:04
473 x216570x 100 11/01/60 11:17
474 x218718x 111 11/01/60 14:38
475 (ไม่มีข้อมูล) 1000 11/01/60 15:38
476 (ไม่มีข้อมูล) 200 11/01/60 19:24
ยอดรวม(一共): 26885.04 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ19
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
477 (ไม่มีข้อมูล) 200 12/01/60 00:29
478 x225881x 100 12/01/60 06:09
479 x211699x 100 12/01/60 07:34
480 x235026x 100 12/01/60 10:03
481 (ไม่มีข้อมูล) 150 12/01/60 13:26
482 (ไม่มีข้อมูล) 100.55 12/01/60 16:06
483 (ไม่มีข้อมูล) 50 12/01/60 16:14
484 (รวม) 106 12/01/60 19:32-13/01/60 13:45
485 คุณแม่ สมพงษ์ สายบุญมาและบุตร 175 12/01/60 21:06
486 (ไม่มีข้อมูล) 100 12/01/60 23:58
487 (ไม่มีข้อมูล) 200 13/01/60 12:39
488 x222741x 100 13/01/60 19:15
489 (รวม) 178
490 x131804x 100 13/01/60 20:24
491 x899174x 200 15/01/60 10:39
492 กุ๊กกิ๊ก 100 15/01/60 12:00
493 x263362x 100.55 15/01/60 13:16
494 x131804x 100 15/01/60 21:59
495 x263362x 100.55 18/01/60 18:05
496 x131804x 100 19/01/60 22:04
497 (รวม) 70 19/01/60 22:14-26/01/60 13:06
498 x131804x 100 20/01/60 21:55
499 x131804x 100 22/01/60 18:02
500 อย่ามัวรื่นเริง ตะวันใกล้อัสดง 100 23/01/60 18:28
501 ไม่ประสงค์ออกนาม 100 23/01/60
502 小翠 500 26/01/60
503 (รวม) 94
504 x326035x 100 27/01/60 19:15
505 x321478x 100 03/02/60 07:32
506 x203219x 100 03/02/60 09:10
507 廖德刚 1000 03/02/60
508 (รวม) 194 23/02/60 00:32
509 x131804x 100 07/02/60 20:57
510 x362469x 100 11/02/60 05:36
511 x362469x 100 21/02/60 11:18
512 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 23/2/60
513 คุณแก้ว ศูนย์พระเครื่องชินบารมี 1000 23/2/60
514 ท่านคิว 100 23/2/60
515 (รวม) 326 26/02/60 20:25
516 x280642x 200 25/02/60 13:31
517 x274443x 100 25/02/60 18:12
518 x854697x 100 26/02/60 07:17
519 คุณนิพันธ์ 10715 25/02/60 13:48
520 x203984x 100 26/02/60 22:25
521 กุ๊กกิ๊ก 100 26/02/60 21:21
522 ท่านคิว 100 26/02/60
523 (รวม) 298 08/03/60 07:03
ยอดรวม(一共): 18957.65 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ20
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
524 (ไม่มีข้อมูล) 118 27/02/60 13:30
525 คุณนิพันธ์ 1300 27/02/60 17:40
526 x383952x 100 27/02/60 18:17
527 x234562x 100 27/02/60 17:20
528 (ไม่มีข้อมูล) 100 01/03/60 02:12
529 x234562x 900 01/03/60 14:04
530 (ไม่มีข้อมูล) 100 03/03/60 11:47
531 mr.x (จากไลน์) 200 04/3/60 13:44:00
532 zoe li (เพื่อนคนจีน) 10000 08/03/60 19:33
533 (รวม) 109 14/03/60 22:25
534 Nutta Chan 540 12/03/60
535 (รวม) 48 23/03/60/23:21
536 mr.x (จากไลน์) 300 21/03/60/18:20
537 顿杰 500 24/3/60
538 李薇 250 24/3/60
539 佩佩 1000 24/3/60
540 x228590x 200 24/3/60 11:49
541 (รวม) 306 25/06/60 12:58
542 x227116x 200 04/4/60/60 17:08
543 x227116x 200 23/4/60 20:16
544 x265735x 111.11 29/4/60 00:52
545 แม่นิด ท่าซุง 1000 28/4/60
546 饶校源 5000 7/5/60
547 x227116x 400 10/05/60 14:07
548 姜英 李怀财 刘明明 刘文权 张秀敏 张秀芳 李响 李怀才 1200 13/05/60
549 郭大静 2500 13/05/60
550 张明利 张玉华 张奕霖 500 13/05/60
551 肖佩珊 曹振庭 杨国琼 1000 13/05/60
552 黄朝星 500 13/05/60
553 焦培伦 300 13/05/60
554 冯博思 300 13/05/60
555 苏瑶 300 13/05/60
556 蔡梦甲全家 1000 13/05/60
557 钟咏 1000 13/05/60
558 เจ๊ตี้ เจ๊เจน 100 30/50/60
559 คุณ duen 100 01/06/60 18:55
560 蒋伟民  管英俊  蒋婷婷 1000 01/06/60 17:00
561 x227116x 200 02/06/60 09:02
562 กุ๊กกิ๊ก 100 04/06/60 19:37
563 xx365165x 100 13/06/60 16:60
564 佩佩 1000 15/06/60 12:31
565 x283670x คุณแม่สุดา กาจกล้าและอื่นๆ 1000 17/6/2017 21:05
566 焦培伦 200 17/6/2017 23:44
567 เจ๊เจน 50 29/06/60
568 เจ๊ตี้ 100 29/06/60
569 x227116x 200 30/06/60 19:07
570 (ไม่มีข้อมูล) 100 30/06/60/20:07
ยอดรวม(一共): 35932.11 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ21
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
571 (ไม่มีข้อมูล) 100 03/07/60 18:25
572 รวม 50 1/10/60 17:54
573 x227116x 200 15/07/60 19:39
574 汪滢滢 500 17/07/60
575 หยก  จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 600 24/07/60
576 Tuter Aon  จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 10000 24/07/60
577 กุ๊กกิ๊ก 100 31/7/60 13:51
578 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/8/60
579 นายไพโรจน์ นางกัลยา นายพงศพรหม โอสถเจริญผล จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 5555 2/8/60
580 小翠 500 27/8/2017
581 นายไพโรจน์ นางกัลยา นายพงศพรหม โอสถเจริญผล จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 4560 1/9/2017
582 กุ๊กกิ๊ก 100 1/9/2017
583 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 2/9/2017
584 小翠 500 17/9/2017
585 Unbroken 500 22/9/2017
586 กุ๊กกิ๊ก 100 30/9/2017
587 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/10/2017
588 蒋婷婷 5000 6/10/2017
589 นาย สิโรตม 150 10/10/60 23:17
590 surapon 100 13/10/2017 19:12
591 กุ๊กกิ๊ก 100 30/10/2017 08:17
592 小翠 500 4/11/2017
593 陈晶 500 4/11/2017
594 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 6/11/2017
595 นายไพโรจน์ นางกัลยา นายพงศพรหม โอสถเจริญผล จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 2000 8/11/2017
596 Kamonnop Utogpatch 100 14/11/60 18:18
597 ท่านคิว 100 20/11/60
598 小翠 500 20/11/60
599 Kleiner Teufel 1000 20/11/60
600 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 06/11/60
601 博士 5000 2/12/2017
602 Kleiner Teufel 48000 12/12/60 17:36
603 นาย เกรียงไกร มหัทธนะอภิชน 55 24/12/60 18:34
604 小翠 500 26/12/60
605 เจ้เจน เจ้ตี้ 200 25/12/60
606 NIRASCHAPA SU 500 26/12/60 18:00
607 นายไพโรจน์ นางกัลยา นายพงศพรหม โอสถเจริญผล จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 1999 26/12/60
608 季维国 杨琳 500 26/12/60
609 ท่านคิว 500 26/12/60 13:17
610 静静ChrisZHANG 790 27/12/60
611 陈爱玲 500 27/12/60
ยอดรวม(一共): 92709 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ22
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
612 x227116x 1000 27/12/60 15:02
613 นายสุระศักดิ์ ภูชะฎา 500 27/12/60 18:01
614 กุ๊กกิ๊ก 200 27/12/19:18
615 张卫华 250 28/12/60
616 张奕霖 1000 28/12/60
617 廖德刚 500 29/12/60
618 秦师兄 สิน นิพพานะ 300 1/1/2018
619 คุณแก้ว ชินบารมี 340 1/1/2018
620 นายไพโรจน์ นางกัลยา นายพงศพรหม โอสถเจริญผล จากสายศูนย์พระเครื่องชินบารมี 999 17/1/2018
621 小翠 500 30/1/2018
622 季维国 杨琳 500 30/1/2018
623 张奕霖 500 30/1/2018
624 张卫华 500 30/1/2018
625 陈振基善信一家 500 30/1/2018
626 蔡梦甲善信全家 500 30/1/2018
627 曲鹏善信全家 500 30/1/2018
628 Mr .Howaicheong善信全家 500 30/1/2018
629 เจ๊เจน 100 30/1/2018
630 เจ๊ตี้ 100 31/1/2018
631 กุ๊กกิ๊ก 100 1/2/61 19:05
632 王静 500 1/2/2018
633 隋雨格 500 1/2/2018
634 周傳斌 500 1/2/2018
635 隋欣 500 1/2/2018
636 管凤云 500 1/2/2018
637 王居士 1000 1/2/2018
638 刘琪 1000 1/2/2018
639 zoe li 1500 1/2/2018
640 符传新全家 2500 1/2/2018
641 李建平 张煜林 1000 4/2/2018
642 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 4/3/2018
643 小翠 500 16/3/2018
644 季维国 杨琳 500 16/3/2018
645 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 19/3/2018
646 蒋元帅 500 21/3/2018
647 钱多多 500 21/3/2018
648 游蕊菁 宋昕乐 500 21/3/2018
649 李响 刘明明 750 31/3/2018
650 廖德刚 500 31/3/2019
651 吕叻 500 31/3/2020
652 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/4/2018
653 เพียง สมมติ 100 02/04/18 12.24
654 秦师兄 สิน นิพพานะ 500 04/04/2018
655 ศรัณย์ภัทร 100 10/04/2018
656 ลูกค้าศูนย์พระเครื่อง ชินบารมี สาขาโลตัสบางกะปิ 1242 20/4/2018
ยอดรวม(一共): 25881 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ23
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
657 คุณแก้ว ชินบารมี 1000 20/4/2018
658 กิ้บ 500 20/04/2018
659 符传新 符光耀 5000 21/4/2018
660 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 200 1/5/2018
661 กุ๊กกิ๊ก 300 1/5/2018
662 小翠 500 1/5/2018
663 季维国 杨琳 250 1/5/2018
664 zoe li 2500 2/5/2018
665 Thitaphat 1000 2/5/2018
666 ลูกค้าศูนย์พระเครื่อง ชินบารมี สาขาโลตัสบางกะปิ 1126 4/5/2018
667 ลูกค้าศูนย์พระเครื่อง ชินบารมี สาขาโลตัสบางกะปิ 400 29/5/2018
668 คุณแก้ว ชินบารมี 300 29/5/2018
669 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/6/2018
670 乐悠佳 1000 7/6/2018
671 李小会 5000 8/6/2018
672 隋雨格 500 8/6/2018
673 เจฎษฎา นันธพงพัฒน์ 500 8/6/2018
674 李响 刘明明 小孩 500 10/6/2018
675 李建平 张煜林 500 12/6/2018
676 廖德刚 500 12/6/2018
677 焦培伦 250 12/6/2018
678 李响 小孩 1000 17/06/2018
679 季维国 杨琳 250 17/6/2018
680 小翠 1000 17/6/2018
681 张奕霖 500 18/6/2018
682 邓亚恩 农春凤 500 21/6/2018
683 ณิชกุล สุทธิทักษ์ 100 22/6/2018
684 麗芷 250 23/6/2018
685 Thitaphat 1000 23/6/2018
686 กุ๊กกิ๊ก 200 1/7/2018
687 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/7/2018
688 ศตนันท์  ดำริสุ 100 12/7/2018
689 แก้ว ชินบารมี 100 13/7/2018
690 ลูกค้าศูนย์พระเครื่อง ชินบารมี สาขาโลตัสบางกะปิ 1210 13/7/2018
691 Thitaphat 500 30/7/2018
692 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 100 30/7/2018
693 Thitaphat 500 1/9/2018
694 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/9/2018
695 กุ๊กกิ๊ก 200 2/9/2018
696 小翠มาลัย 500 3/9/2018
697 季维国 杨琳 250 3/9/2018
698 Thitaphat 200 1/10/2018
699 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/10/2018
700 อริย์ธัช ฐิติวิเชียรชาติ 500 1/10/2018 ส่งพระอย่างละ10องค์
701 小翠มาลัย 500 2/10/2018
702 Kwinpat Thongpae 100 4/10/2018
703 เจ้าชายเลือดผสม 600 4/10/2018
ยอดรวม(一共): 32586 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ24
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
704 Kwinpat Thongpae 100 10/10/2018
705 Mr.X 100 21/10/2018
706 Kwinpat Thongpae 153 24/10/2018 3องค์
707 Kwinpat Thongpae 100 30/10/2018
708 Natthapon Worawongpitakkul 200 31/10/2018
709 Thitaphat 200 31/10/2018
710 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/11/2018
711 小翠มาลัย 500 1/11/2018
712 กุ๊กกิ๊ก 240 5/11/2018
713 Kwinpat Thongpae 115 5/11/20199
714 Kwinpat Thongpae 160 14/11/2018
715 Kwinpat Thongpae 100 19/11/2018
716 Thitaphat 200 24/11/2018
717 Kwinpat Thongpae 150 25/11/2018
718 小翠มาลัย 500 26/11/2018
719 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 29/11/2018
720 Kwinpat Thongpae 100 4/12/2018
721 符传新全家 2500 14/12/2018
722 李响 刘明明 刘洛西 1500 17/12/2018
723 廖德刚 500 17/12/2018
724 梁麟 500 18/12/2018
725 李心怡 邝剑豪 1000 18/12/2018
726 张奕霖 1000 18/12/2018
727 money 1000 20/12/2019
728 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 29/12/2018
729 Thitaphat 100 31/12/2018
730 玛莱 มาลัย 500 31/12/2018
731 季维国 杨琳 500 31/12/2018
732 Kwinpat Thongpae 300 9/1/2019
733 จรรยา 300 10/1/2019
734 玛莱 มาลัย 500 29/1/2019
735 季维国 杨琳 500 29/1/2019
736 Thitaphat 100 1/2/2019
737 ภิญโญ พุทธิชนม์ 200 1/2/2019
738 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 2/2/2019
739 ดรีม 100 2/2/2019
740 เพื่อนบวชด้วยกัน 100 10/2/2019
741 คุณพงศพรหม 2000 14/2/2019
742  玛莱 มาลัย 500 28/2/2019
743 季维国 杨琳 500 28/2/2019
744 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 2/3/2019
745 Thitaphat 200 6/3/2019
746 ปิ่นรัตน์ แป้นชาวนา 1500 21/3/2019
ยอดรวม(一共): 19568 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ25
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
747 玛莱 มาลัย 500 31/3/2019
748 季维国 杨琳 500 31/3/2019
749 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/4/2019
750 Thitaphat 200 4/4/2019
751 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 5/5/2019
752 กุ๊กกิ๊ก 200 5/5/2019
753 玛莱 มาลัย 500 5/5/2019
754 季维国 杨琳 250 5/5/2019
755 ด.ญ​ วัชนีย์​ ทรัพย์​และครอบครัว 100 7/5/2019
756 ราตรี​ เชีย​นเขว้า 100 7/5/2019
757 นายสมชาย 100 9/5/2019
758 นายรุ่งโรจน์ 500 9/5/2019
759 นายยศพัทร์ 50 10/5/2019
760 x859165x 300 10/5/2019
761 ไม่มีข้อมูล 20 10/5/2019
762 ไม่มีข้อมูล 20 12/5/2019
763 suthisak thaiying 50 13/5/2019
764 gwoung 100 19/5/2019
765 Achala 110 22/5/2019
766 kriengsak 100 22/5/2019
767 Thitaphat 200 1/6/2019
768 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/6/2019
769 玛莱 มาลัย 250 1/6/2019
770 季维国 杨琳 250 1/6/2019
771 Thitaphat 200 1/7/2019
772 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/7/2019
773 กุ๊กกิ๊ก 100 1/7/2019
774 玛莱 มาลัย 250 1/7/2019
775 季维国 杨琳 250 1/7/2019
776 Thitaphat 200 1/8/2019
777 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/8/2019
778 玛莱 มาลัย 250 1/8/2019
779 季维国 杨琳 250 1/8/2019
780 Thitaphat 200 1/9/2019
781 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/9/2019
782 玛莱 มาลัย 250 1/9/2019
783 季维国 杨琳 250 1/9/2019
784 Thitaphat 200 1/10/2019
785 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/10/2019
786 Thitaphat 200 1/11/25019
787 เจ๊เจน เจ๊ตี้ 150 1/11/25019
788 陈星竹 700 9/11/2019
789 Ratchanee Pothicharoen 500 10/11/2019 NO15
ยอดรวม(一共): 9400 บาท/泰铢

รายชื่อผู้ร่วมบุญ26
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
序号 功德名 数额 日期 其他
790 余建平 420 11/11/2019
791 孙叔梅 420 11/11/2019
792 余波 420 11/11/2019
793 Art 420 11/11/2019
794 项文欢 420 11/11/2019
795 李建平  张煜林 420 11/11/2019
796  廖德刚 420 12/11/2019
797 李睿 420 12/11/2019
798 田超群 420 12/11/2019
799 田颖 420 12/11/2019
800 张奕霖 420 12/11/2019
801 曾小红 420 12/11/2019
802 陈爱玲 420 12/11/2019
803 焦培伦 420 12/11/2019
804 Kitisak 300 13/11/2019
805 chon tossa 500 13/11/2019 NO17
806 刘洛西 姜作海 420 14/11/2019
807 余丽娟 420 28/11/2019
808 崔中屹 420 28/11/2019
809 廖德刚 420 29/11/2019
810 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 29/11/2019
811 มล 100 30/11/2019
812 วราภรณ์ ศิริเทศ 200 30/11/2019
813 ณษิท ชินเกียรติ 100 2/12/2019
814 Thitaphat 200 4/12/2019
815 na pat techayouenyong 400 7/12/2019
ยอดรวม(一共): 9510 บาท/泰铢

อัพเดทข้อมูลครั้งล่าสุด วันที่ 31/12/2019


ยอดเงินทั้งหมดที่ได้ร่วมบุญเข้ามา 622112.52 บาท 
ได้สร้างพระดินเผาแล้ว 372670 องค์
ใช้เงิน 576000 บาท


ยอดเงินตอนนี้ในบัญชีมี46112.52บาท
(เมื่อสะสมเงินได้5หมื่นบาท ก็จะจัดสร้างที)


พระดินเผาที่ยังไม่ได้สร้าง 627330 องค์ 
ต้องใช้เงินอีก 957615.48 บาท


สนใจร่วมบุญ ติดต่อแอดมินได้ที่ไลน์: @NIRPANA (มี@ด้วยนะครับ)
เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *